Misja i wizja Przedszkola

MISJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole:

 • zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,

 • tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami,

 • przestrzega zasady wynikające  z Konwencji Praw Dziecka,

 • kształtuje postawy moralne, proekologiczne,

 • promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,

 • organizuje sprawne  funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzanie placówką,

 • analizuje i ocenia efekty swojej pracy,

 • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.

 • analizuje i ocenia efekty swojej prac, a uzyskane wyniki wykorzystuje   do ciągłego doskonalenia się.

W naszym Przedszkolu akceptujemy każde Dziecko - takim jakim jest.
 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.

 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój, przygotowującą do podjęcia nauki w szkole, nastawioną na osiąganie sukcesu.

 • Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.

 • Promowanie zdrowego stylu życia poprzez ruch i właściwe odżywianie się.

 • Przedszkole wychowuje dzieci w duchu wartości uniwersalnych takich jak : dobro, piękno, prawda, szacunek, tolerancja, patriotyzm.

 • Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

 • Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna.

 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego. Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.